La pobresa laboral i la inestabilitat en l’ocupació dels empleats de l’estat espanyol està molt per sobre de la mitjana europea

26 febr. 2018Acte

Foto: Pixabay.

  • Les llars on la meitat o més dels actius desocupats fa més d’un any que busquen feina pràcticament s’ha triplicat de 2005 a 2017

25 febrer 2018.- La pobresa laboral i la inestabilitat en l’ocupació de les persones empleades de l’estat espanyol està molt per sobre de la de la mitjana europea (tant en les fases expansives com, especialment, durant les recessives), segons exposa l’informe “El mercat laboral a Espanya” de l’Observatori Social de “la Caixa”. Altres conclusions que proporciona l’estudi, que mesura les necessitats socials relacionades amb el mercat del treball, són que aquesta pobresa laboral està lligada a dos factors clau: la subocupació per insuficiència d’hores de treball i la desocupació i la seva concentració en determinades llars.

Respecte dels salaris per hora, a Espanya estan en la mitjana dels països de la Unió Europea, però és important assenyalar que, en la fase expansiva, el 2005, per exemple, quan el 92% dels actius estaven ocupats, el salari per hora mitjà era més baix del que ho va ser després durant la recessió. Aquesta dada indica que els períodes de bonança arrosseguen positivament en termes d’ocupació col·lectius amb salaris baixos, que en un altre entorn econòmic estarien en situació de desocupació.

L’informe ha estat elaborat per Luis Ayala Cañón i Rosa Martínez López, de la Universidad Rey Juan Carlos i Equalitas; Olga Cantó Sánchez i Marina Romaguera de la Cruz, de la Universidad de Alcalá i Equalitas i Carolina Navarro Ruiz, de la UNED i Equalitas.  

Quant a la gent jove, la desocupació juvenil a Espanya és alta en el context europeu i, malgrat que continua sent molt preocupant que gairebé un de cada tres joves espanyols d’entre 20 i 29 anys estigui desocupat, la situació és clarament millor que fa cinc anys, quan la taxa de desocupació per a aquesta franja d’edat assolia el 41%. El 2018, un de cada quatre joves espanyols d’entre 20 i 29 anys estava desocupat.

Igualment, l’informe mostra un alt índex de subocupació i la llarga durada de la desocupació. L’impacte de la recessió sobre el mercat de treball espanyol ha fet augmentar la subocupació, la pobresa laboral i, sobretot, la durada dels períodes de desocupació en comparació amb la mitjana europea. El nombre de persones que viuen en llars on la meitat o més dels actius desocupats fa més d’un any que busquen feina pràcticament s’ha triplicat de 2005 a 2017, en què s’ha passat d’un 6 a un 14,6 per cent. En aquests tres aspectes, la situació del mercat de treball espanyol és molt pitjor actualment que la de la mitjana dels països de la UE.

A més, el grau d’inadequació de coneixements al lloc exercit de les persones ocupades en el mercat de treball espanyol és alt (gairebé la meitat dels treballadors espanyols declaren que la seva ocupació exigeix més o menys qualificació de la que posseeixen, essent tres de cada quatre els que diuen tenir més qualificació de la necessària per a la feina que duen a terme).

A això se suma la insatisfacció general amb la feina que reflecteix l’informe i el fet que un de cada deu treballadors té incertesa sobre el seu horari laboral, fet que fa augmentar les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar.

Pel que fa a les despeses, tot i que hi ha una alta despesa en polítiques d’ocupació, n’hi ha poc en polítiques actives i destaca especialment la baixa despesa espanyola en polítiques actives per persona aturada, inferior fins i tot a la de països amb un nivell inferior de renda.

Finalment, l’estudi també tracta la situació del salari mínim real a l’estat espanyol. Tot i que, subratlla, “el salari mínim afecta directament pocs treballadors, la seva evolució reflecteix la preocupació dels decisors públics per assegurar un nivell mínim de benestar a través de les remuneracions.” Així, el valor real del salari mínim, tanmateix, segueix estant molt per sota del vigent als països del nostre entorn.